Blue Flower

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

Ανακοίνωση

12 Ιουνίου 2024

 

Ο σύλλογος πολυτέκνων Ν. Ημαθίας  ενημερώνει τα μέλη αλλά και τους φίλους των πολυτέκνων ότι  κάθε  τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα  και από ώρες 6-8 μμ  το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου θα βρίσκεται στην έδρα του συλλόγου  για να ακούει  τις προτάσεις και τις ιδέες τους.

Κάθε πρόταση  θα  περνάει ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Διοικητικό  Συμβούλιο από την ημερομηνία  κατάθεσης της  και θα  εφαρμόζεται η απόφαση, με κοινοποίηση της στη σελίδα του συλλόγου. (www.spimathia.gr).

Επίσης  όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

Ανακοίνωση

24 Μαΐου 2024

Διαθέσιμες Θέσεις εργασίας στην Alexander Canning & fruit Processing.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

 

Ανακοίνωση

16 Μαΐου 2024

 

απο την ΑΣΠΕ
 

 Τελευταία ενημέρωση : 25 Οκτωβρίου 2023

Πώς εκδίδεται και πόσο διάστημα ισχύει το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας;
α.  Με την ΚΥΑ 267 (ΦΕΚ 6027Β/19.10.2023) τέθηκε σε λειτουργία η εξυπηρέτηση των πολυτέκνων και των τέκνων τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr προκειμένου να αιτούνται και να λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας (ΠΠΙ) που εκδίδει η ΑΣΠΕ βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στη θυρίδα τους στο gov.gr
 
Για τη συμπλήρωση της αίτησης ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτή.
β. Αξίζει να σημειωθεί ότι:
- Για την έκδοση του ΠΠΙ ενημερώνεται ο αιτών με αυτόματο e-mail και sms και ότι:   
- Το ΠΠΙ είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την Πύλη και επομένως μπορεί οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Φορέας να επιβεβαιώσει την γνησιότητά του, με βάση τον αναγραφόμενο κωδικό εγγράφου, είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή (φωτοαντίγραφο), σύμφωνα με το ν. 4727/2020, χωρίς να απαιτείται θεώρηση από Δικηγόρο, Αστυνομία, ΚΕΠ ή άλλη Αρχή.
γ. Η αίτηση ΠΠΙ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την ΑΣΠΕ καταργείται.
δ. Η εξυπηρέτηση μέσω των Συλλόγων Πολυτέκνων - Mελών της ΑΣΠΕ παραμένει εν ισχύ.
ε. Το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του.
στ. Εάν το μήνυμα αποστολής του ΠΠΙ δεν ανευρίσκεται στα «Εισερχόμενα», παρακαλούμε να το αναζητάτε και στο φάκελο «Ανεπιθύμητη ή Ενοχλητική Αλληλογραφία».
Διαβάστε παρακάτω ενδιαφέρουσες σύντομες διευκρινιστικές ερωτοαποκρίσεις:
1. Που μπορώ να βρω τον αριθμό μητρώου ΑΣΠΕ;
Απάντηση: Στο επάνω μέρος (επάνω από τη φωτογραφία) της ταυτότητας αναγράφονται δύο αριθμοί, ο μεγάλος αντιστοιχεί στον αριθμό μητρώου της ΑΣΠΕ (ενώ  ο μικρός είναι ο αριθμός μητρώου του Συλλόγου Πολυτέκνων).
2. Τι μορφής πρέπει να είναι τα αρχεία που ανεβάζετε στην αίτηση;
Απάντηση: Οι φωτογραφίες της ταυτότητας πρέπει να είναι αρχεία jpg ή pdf μεγέθους έως 5 MB, ενώ το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να είναι αρχείο pdf.
3. Μέχρι πότε διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα των γονέων και των τέκνων;
Απάντηση:   α) Οι γονείς διατηρούν την πολυτεκνική ιδιότητα ισοβίως.
                        β) Τα τέκνα απολαμβάνουν τα δικαιώματα των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω του ενός από τους γονείς. Παύει να ισχύει μετά θάνατον και των δύο πολύτεκνων γονέων, οπότε και δεν δύνανται πλέον να αιτηθούν ΠΠΙ.
4. Ποιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλουν τα τέκνα;
Απάντηση: Αυτό της οικογένειας των πολύτεκνων γονέων τους. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν από την ηέρομηνία της αίτησης.
5. Τα τέκνα που δεν έχουν ταυτότητα, ποιας ταυτότητας φωτοαντίγραφο επισυνάπτουν; 
Απάντηση: Της πολυτεκνικής ταυτότητας ενός από τους γονείς τους.
6. Σε πόσο χρόνο εκδίδεται το ΠΠΙ;
Απάντηση: Κατά μέσο όρο σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, αναλόγως φόρτου εργασιών. Ζητήστε εγκαίρως το ΠΠΙ, όχι 1-2 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του.
7. Αν το χρειαστώ σε έντυπη μορφή, μπορώ να το εκτυπώσω;
Απάντηση: Ναι μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr   διαθέσιμης και στο σύνδεσμο https://docs.gov.gr/validate .
8. Ποια η διάρκεια ισχύος του ΠΠΙ:
Απάντηση: Έχει διάρκεια ισχύος έξι(6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
9. Ποιος χαρακτηρίζεται πολύτεκνος;
Απάντηση: Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α. Όσοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων.
β. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα.
γ. Ο γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία τέκνα.
δ. Τα απορφανισθέντα τέκνα σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.
10. Η έκδοση του ΠΠΙ έχει κόστος;
Απάντηση: Όχι, η έκδοση για τους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις γίνεται ατελώς. 
 Παρατίθενται τα άρθρα της  ΚΥΑ 267 (ΦΕΚ 6027Β/19.10.2023) :
Άρθρο 1
Σκοπόςκαιπεδίοεφαρμογής
1.     Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία υποβο λής αίτησης και διάθεσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας μέσω της εφαρμογής των θυρίδων νομικών προσώπων και χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).
2.     Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται φυσικά πρόσωπα - πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων υπό την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).
Άρθρο 2
Ηλεκτρονικήεφαρμογή για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας
1.     Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής                ιδιότητας («εφαρμογή»).
2.     Χρήστες της εφαρμογής είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα («αιτούντες») που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
    αα) Είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006,
    αβ) είναι εγγεγραμμένοι σε Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε. και
    αγ) κατέχουν θεωρημένες πολυτεκνικές ταυτότητες από τον οικείο Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε.,
β) εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί («υπάλληλοι») της Α.Σ.Π.Ε., που παραλαμβάνουν στις θυρίδες της Α.Σ.Π.Ε. τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους και την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας με τη χρήση της εφαρμογής των θυρίδων.
Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών
1.      Ο/Η αιτών/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και οι υπάλληλοι κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση είτε των διαπιστευτηρίων (κωδικών) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης («Taxisnet») είτε με τη   χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Α.Σ.Π.Ε. μέσω της εφαρμογής.
2.       Ο/Η αιτών/-ούσα καταχωρίζει ή επιβεβαιώνει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας όπως, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
    α) Τα προσωπικά του στοιχεία, ιδίως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης,
    β) πρόσθετα στοιχεία, ιδίως αριθμό μητρώου Α.Σ.Π.Ε. και αυτόν του Συλλόγου Πολυτέκνων- αναγνωρισμένου μέλους της Α.Σ.Π.Ε., ημερομηνία τελευταίας θεώρησης ταυτότητας/βιβλιαρίου πολυτέκνων που εκδίδει η Α.Σ.Π.Ε. και ημερομηνία λήξης της ισχύος της κ.λπ.,
    γ) η χρήση για την οποία προορίζεται το πιστοποιητικό. Ο/Η αιτών/-ούσα, κατά την υποβολή του αιτήματος, πρέπει να είναι κάτοχος θεωρημένης πολυτεκνικής ταυτότητας/βιβλιαρίου της Α.Σ.Π.Ε., επικυρωμένης από τον Σύλλογο Πολυτέκνων - αναγνωρισμένο μέλος της Α.Σ.Π.Ε. στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/-η, εφόσον φέρει επικολλημένο ένσημο της Α.Σ.Π.Ε. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η Α.Σ.Π.Ε. ορίζει την εγκυρότητα της θεώρησης.
3.        Ο/Η αιτών/-ούσα μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και ιδίως αυτά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του Γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου.
4.       Η υποβαλλόμενη αίτηση της παρ. 1 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:
    α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
    β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5.       Η αίτηση της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
6.       Με την υποβολή της αίτησης αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία θυρίδα της Α.Σ.Π.Ε. και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του/ της αιτούντος/-ούσας.
7.      Οι υπάλληλοι της Α.Σ.Π.Ε. παραλαμβάνουν τις ηλε κτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του νομικού προσώπου και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες έκδοσης που έχει ορίσει   η Α.Σ.Π.Ε. Οι υπάλληλοι ελέγχουν την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι υπάλληλοι συντάσσουν το σχετικό έγγραφο κατά τους νόμιμους τύπους και το αναρτούν στην εφαρμογή των θυρίδων σε μορφότυπο “.pdf” ως απάντηση στο αίτημα που έχουν λάβει.
Άρθρο 4
Έκδοση και χορήγηση ηλεκτρονικούπιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας
1.          Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3 από όλους τους χρήστες εκδίδεται το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η αίτηση.
2.         Το εκδοθέν πιστοποιητικό αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής στην προσωπική θυρίδα του/της αιτούντος/- ούσας.
3.          Το παραγόμενο έγγραφο της παρ. 1 φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:
    α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
    β) ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4.         Το παραγόμενο έγγραφο της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και μπορεί να επαληθεύεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης της ΕΨΠ-gov.gr.
Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία τηςεφαρμογής
1.         Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.
2.              Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα
1.         Η Α.Σ.Π.Ε. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων που λαμβάνει και έκδοσης των πιστοποιητικών πολυτεκνικής ιδιότητας.
2.        Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.
3.        Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.    
Άρθρο 7
ΈναρξηΙσχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2023
Οι Υπουργοί
Κοινωνικής Συνοχής                 Ψηφιακής
       και Οικογένειας               Διακυβέρνησης
            ΣΟΦΙΑ                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
          ΖΑΧΑΡΑΚΗ                 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Ανακοίνωση

14 Μαΐου 2024

Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος: Ανακοίνωση Νέου Φροντιστηρίου

Αγαπητή/έ
Θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε εμπιστευτεί και αναδείξει την Easy Education ως το μεγαλύτερο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην περιοχή μας

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνω το νέο μου εγχείρημα στην εκπαίδευση. Ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού πολυχώρου στο κέντρο της πόλης, που θα αφορά ανήλικους μαθητές. Τα «Φροντιστήρια Πουκαμισάς Βέροια Κέντρο».
Σας προσκαλώ λοιπόν σε μια ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ εκδήλωση την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 στις 18:15 μμ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας για την πρώτη ημερίδα συμβουλευτικής και προσανατολισμού σπουδών με εξαιρετικούς εισηγητές.
Η Ημερίδα αφορά μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και τους Γονείς τους.

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

  1. Τι αλλάζει στο Λύκειο & στις Εξετάσεις
  2. Το Σύστημα Επιτυχίας Πουκαμισάς
  3. Κριτήρια επιλογής σπουδών & ανερχόμενα επαγγέλματα

Στην Ημερίδα θα διατεθούν ΔΩΡΕΑΝ τεστ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ για μαθητές Γ' Γυμνασίου και Α' Λυκείου. Ένα δώρο αξίας 150€!

Μπορείτε να προχωρήσετε επίσης στην άμεση συμπλήρωση της αίτησή σας για το ΔΩΡΕΑΝ τεστ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, προκειμένου να κλείσουμε ένα ραντεβού

Αίτηση Ενδιαφέροντος για το ΔΩΡΕΑΝ τεστ

 

Παρακάτω ακολουθεί η πρώτη ανακοίνωση μου για τη δημιουργία του φροντιστηρίου.

Συνεχίζουμε!!

16 χρόνια τώρα, από το 2008, από το μετερίζι της διά βίου μάθησης υπηρετώ την εκπαίδευση. Το κάνω με μεράκι, αγάπη και επιτρέψτε μου να πω, πολλές φορές με τη χαρά της αυτοθυσίας. Πάντα στόχος μου ήταν όλοι όσοι μας επιλέγουν να απολαμβάνουν τις καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες υπό τις καλύτερες συνθήκες. Οι οποίες συνθήκες συντελούνται πρωτίστως από τους ανθρώπους, τους αγαπημένους μου συνεργάτες όλα αυτά τα χρόνια, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις διαδικασίες. Αυτή είναι η μαγική συνταγή που εφαρμόζουμε και αν κρίνω εκ του αποτελέσματος, είναι πετυχημένη γιατί όλοι εσείς, οι αγαπημένοι μας μαθητές, την αγκαλιάσατε.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να 'Φροντίσουμε' και άλλους μαθητές. Μικρότερης ηλικίας. Η ευθύνη εξίσου σημαντική!

Η λέξη 'ΦΡΟΝΤΙΖΩ' λοιπόν ήταν για μένα ο καθοριστικός παράγοντας, ο σημαντικότερος λόγος να πάρω την απόφαση για ένα νέο εγχείρημα στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ενός φροντιστηρίου που θα παρέχει τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ πιθανότητες για την επίτευξη των στόχων των μαθητών μας.

Πώς;;

Με την απόλυτα καθαρή αλήθεια!

Θεραπεύοντας εξ αρχάς παθογένειες. Δεν θα είναι πλέον δικαιολογία η 'κακή μέρα' για ενδεχόμενη χαμηλή βαθμολογία στις πανελλαδικές ή στις επιδόσεις του σχολείου.

Με κοινό παρονομαστή ως προείπα, την παροχή των καλύτερων εκπαιδευτικών υπηρεσιών υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Για τους παραπάνω λόγους κατά τη γνώμη μου επέλεξα τους καλύτερους. Τα φροντιστήρια Πουκαμισάς. Τον μεγαλύτερο φροντιστηριακό όμιλο στην Ελλάδα.

Από εδώ και στο εξής οι μαθητές μας, όλοι οι μαθητές της Βέροιας θα έχουν πρόσβαση στην μεγαλύτερη κοινότητα ανήλικων μαθητών της επικράτειας με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται. Δικτύωση. Εξέλιξη. Εξωστρέφεια. Θετική σύγκριση. Κίνητρο. Πολλά θετικά και διαφορετικά ερεθίσματα.

Στον πολυσύνθετο πλέον κόσμο που ζούμε η έννοια του 'φροντίζω', του φροντιστηρίου, δηλαδή, αλλάζει! Και αλλάζει θετικά!

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος
Κεντρικά γραφεία : Βέροια Εληάς 1 , Κεντρικής 5, Καπετάν Άγρα 6

Τηλ Κέντρο: 2311110186 - 2331070102 - 2331022004
www.easy-education.gr

 

 

Ανακοίνωση

17 Απριλίου 2024

Θέμα:

1. Εκπαιδευτικό πιστοποιημένο πρόγραμμα ειδίκευσης στην ιδιότητα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας και του Κλινικού Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.
2. Χορήγηση υποτροφιών σε: Ενώσεις Πολυτέκνων, Τριτέκνων οικογενειών και Αμεα. 

 

Δείτε αναλυτικά εδώ.

 

Ανακοίνωση

15 Απριλίου 2024

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΒΙΑ 1

 

Ανακοίνωση

15 Μαρτίου 2024

Επιδοτούμενα προγράμματα ξένων γλωσσών και Πληροφορικής για Πολύτεκνους.

Δείτε εδώ αναλυτικά.

 

Ανακοίνωση

15 Μαρτίου 2024

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Καλούνται τα μέλη του συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, σε Τακτική Απολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου(Εμ. Παπά 26, Βέροια), την Πέμπτη  21  Μαρτίου  2024 και ώρα 18.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

18.00  Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ.

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)18.15 -18.30: Έγκριση οικονομικού  απολογισμού  2023.

2)18.30-18.45:  Έγκριση προϋπολογισμού 2025.

3) 18.45-19.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4) 19.00-19.15: Διάλλειμα.

5) 19.15-19.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις.

6) 19.30-19.45: Απαντήσεις.

            Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μισή  ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

            Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

             Για την είσοδο στη ΓΣ  τα μέλη υποχρεούνται να έχουν μαζί τους θεωρημένο το βιβλιάριο πολυτέκνων.

            Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                          O Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Βελέντζας                      Νικόλαος Τουμπουλίδης       

 

Ανακοίνωση

23 Φεβρουαρίου 2024

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα έγγραφα με θέμα : "Προβολή Θεμάτων Πολυτέκνων (Μείωση Δημοτικών Τελών) & (Κοινωνικό Τιμολόγιο)" τα οποία κοινοποιήθηκαν συγκεκριμένα:

1. Προς τον Δήμο Βέροιας

2. Προς τον Δήμο Νάουσας

3. Προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας

4. Προς ΔΕΥΑ Βέροιας

5. Προς ΔΕΥΑ Νάουσας

6. Προς ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

 

Ανακοίνωση

23 Φεβρουαρίου 2024

 

Βροντερό «ΟΧΙ» στο νομοσχέδιο από Μητρόπολη, φορείς, σωματεία και συλλόγους

Συνυπέγραψαν ψήφισμα της Μητρόπολης που εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους

Εικόνα1.jpg

Το απόγευμα της Κυριακής, 4ης Φεβρουαρίου, στο κατάμεστο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα έλαβε χώρα η καθιερωμένη εκδήλωση για την οικογένεια που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με την ευκαιρία της Δεσποτικής και Θεομητορικής εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου, η οποία παραδοσιακά συνδυάζεται με τη Γιορτή της Μητέρας και της Οικογενείας.

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας, άνοιξε η παιδική χορωδία «Χριστιανική Ελπίδα» και η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων «Ελπίδα» από τη Θεσσαλονίκη υπό τη διεύθυνση της κ. Φοίβης Μυτιληναίου.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο εκπαιδευτικός κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Εκκλησία και νέοι - Χάσαμε τα παιδιά μας;», ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας κ. Ιωάννης Βελέντζας.

Εικόνα2.jpg

 

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, όπως κάθε χρόνο, βράβευσε πέντε πολύτεκνες μητέρες στις οποίες προσέφερε οικονομική βοήθεια και μία Ιερά Εικόνα ευχόμενος η Υπεραγία Θεοτόκος να ευλογεί, να σκέπει και να διαφυλάττει τις πολύτεκνες οικογένειες τους.
Στο τέλος της εκδήλωσης αναγνώστηκε το ψήφισμα που καταρτίστηκε προ λίγο ημερών από το σώμα των κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεώς και εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους. Στο ψήφισμα διατυπώνεται και εκφράζεται η θέση της Εκκλησίας μας για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο και θα αποσταλεί στους εκπροσώπους της επαρχίας μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το ψήφισμα συνυπέγραψαν μαζί με τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας κ. Παντελεήμονα,  ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας, το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, το Ωδείο της Ιεράς μας Μητροπόλεώς, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών «Κωνσταντίνος Πρίγγος», η Χριστιανική Ένωση Βεροίας, η Γ.Ε.Χ.Α. Βεροίας, η Γ.Ε.Χ.Α. Ναούσης, η Ενωμένη Ρωμηοσύνη Βεροίας, η Ενωμένη Ρωμηοσύνη Ναούσης, το Εκκλησιαστικό Σωματείο «Ιερός Φώτιος», η Ένωση Θεολόγων Νομού Ημαθίας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ναούσης, το Χριστιανικό Σωματείο «Μέγας Βασίλειος», ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Ημαθίας και η Ένωση Πολιτών Ημαθίας.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο πολύτεκνος Πρωτοπρ. Νεκτάριος Σαββίδης, υπεύθυνος του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς μας Μητροπόλεώς.

Εικόνα3.jpg

πηγή:Βεροιώτης.gr

 

Ανακοίνωση

20 Φεβρουαρίου 2024

 

Προς:  Τα μέλη του  Συλλόγου Πολυτέκνων Ν.  Ημαθίας Δήμου Βέροιας

Θέμα: Παροχή έκπτωσης  στα δημοτικά τέλη

Σχετ: Το  από 20/2/2024  έγγραφο του  Δήμου Βέροιας

            Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως με την 537/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού στους πολύτεκνους και να παραμείνουν αυτά που ίσχυαν για το 2023.

            Προκειμένου να γίνει αυτό παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μας ενημερώσουν με τα παρακάτω στοιχεία:  όνομα επίθετο πατρώνυμο ,αριθμό παροχής, διεύθυνση κατοικίας και τόπος.

            Αποστολή στοιχείων μέχρι 31/3/2024  στο email του συλλόγου ή Φ/Α ενός λογαριασμού.

Εκ της διοικήσεως

                               

 

Ανακοίνωση

13 Φεβρουαρίου 2024

Αίτηση και διάθεση του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και εξυπηρέτηση των μελών των Συλλόγων - μελών της ΑΣΠΕ.

Δείτε αναλυτικά εδώ.

 

 

Ανακοίνωση

25 Ιανουαρίου 2024

 

Σύλλογος Πολυτέκνων                                                      

Νομού Ημαθίας

Εμ. Παπά 26

59131 Βέροια                                                                      

Τηλ: 23310 25029

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

 

Οι πολύτεκνοι  θα  εκδίδουν  νέου τύπου   ταυτότητα  καταβάλλοντας το ποσό των 5€  αντί των  10 €  που προβλέπεται.  Το  ηλεκτρονικό  παράβολο θα καταβάλλεται ως παράβολο δημοσίου.

Το καταβαλλόμενο  ποσό αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, στα έξοδα εκτύπωσής του, στη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του από και προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, αλλά και στη φωτογραφία εφόσον ο πολίτης επιθυμεί να τη βγάλει στο Τμήμα Ασφαλείας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

Ανακοίνωση

25 Ιανουαρίου 2024

final

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων με τρία παιδιά Νομού Ημαθίας (Σύλλογος Τριτέκνων), όντας ζωντανοί οργανισμοί στην κοινωνία και εκπροσωπώντας τις οικογένειες, εγγεγραμμένα μέλη τους δεν ξεχνούν την προσφορά.

Ως εκ τούτου οι δύο Σύλλογοι έχοντας ομοειδείς ανάγκες κα με το βλέμμα συνολικά στραμμένο στην κοινωνία, ξεκινούν την δράση συγκέντρωσης χρημάτων (ελάχιστο χρηματικό ποσό 1000 ευρώ), με απώτερο στόχο να δωριστούν στα παιδιά της Άνοιξης για την ολοκλήρωση της ανέγερσης και της λειτουργίας του νέου Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Πατρίδα Βέροιας, βάζοντας το αποτύπωμα τους τόσο οι πολύτεκνες όσο κι οι τρίτεκνες οικογένειες.

Καλούμε:

Όλα τα εγγεγραμμένα ή μη μέλη των συλλόγων μας αλλά και κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη που θέλει να συμβάλλει στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών της άνοιξης με όποιο ποσό επιθυμεί και μπορεί, να προσέλθει σε τόπο και χρόνο ως περιγράφονται παρακάτω.

ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ συγκέντρωσης των χρημάτων:


Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας

Νέα Διεύθυνση: Εμ. Παπά 26, Βέροια

Τ.Κ. 59131

Τηλέφωνο: 2331025029

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ώρες λειτουργίας γραφείου: Από Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00π.μ.- 14:00 μ.μ. και απόγευμα Πέμπτη 18:00 μ.μ.- 20:00μ.μ.

*Τις μέρες και ώρες που είναι κλειστό το γραφείο, λειτουργεί τηλεφωνητής με ανακοινώσεις σχετικά με τα νέα του Συλλόγου.

 

Σύλλογος Πολυτέκνων με τρία παιδιά Ν. Ημαθίας.

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου και Φιλίππου γραφείο 08 της Α’ στάθμης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς

Τ.Κ. 59132

Τηλέφωνο:2331200333

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες λειτουργίας γραφείου:  Κατόπιν εβδομαδιαίας ανακοίνωσης στο site και στο facebook του Συλλόγου.

Επιπρόσθετη καθημερινή εξυπηρέτηση, Κεντρικής 5 Βέροια 1ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 12:00 πμ - 18: 00 μμ.

 

Όλοι μαζί μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα του νέου Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Πατρίδα Βέροιας.

 

 

 

Ανακοίνωση

18 Δεκεμβρίου 2023

γεννηση_του_Ιησού.jpg

 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο 

του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας

εύχεται

στα  μέλη  του  και  σε  όλον  τον  κόσμο 

Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένο το νέο Έτος

Για     το     ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γ. Γραμματέας 

                       Βελέντζας Ιωάννης                              Τουμπουλίδης Νικόλαος                          

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση

31 Οκτωβρίου 2023

ellada.jpg

ΤΕΛΟΣ  ΕΠΟΧΗΣ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙΣ…

Πέρασαν  χρόνια  και καιροί  αλλά  κανείς δεν  αμφισβητεί ότι  πηγή  χαράς και  προόδου της κοινωνίας μας  είναι η οικογένεια. Με αυτό το σκεπτικό η πρώτη Κυριακή κάθε  Νοέμβρη, που φέτος συμπίπτει στις 5 Νοεμβρίου και σύμφωνα με το Ν. 3454/2006, γιορτάζεται η ετήσια επέτειος της παγκόσμιας ημέρας οικογένειας που είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τη σπουδαιότητα της οικογένειας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Κάθε παιδί χρειάζεται την παρουσία, την προστασία, την αγάπη και την υποστήριξη του πατέρα και της μητέρας για να αναπτυχθεί σωστά, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να ενδυναμωθεί ως προσωπικότητα, για να ανοίξει σιγά-σιγά τα φτερά του, δημιουργώντας το δικό του δρόμο ζωής, τη δική του προσωπική διαδρομή.

Προβάλλοντας την αξία της οικογένειας και στηρίζοντας έμπρακτα το θεσμό του σωστού γάμου, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή, φροντίζουμε έμπρακτα τη διαγενεακή αλληλεγγύη, μειώνουμε τα προβλήματα των παιδιών, αυξάνουμε τη χαρά στην καθημερινή μας ζωή, δίνουμε προοπτική ευτυχίας στους γονείς και τα παιδιά.

Αυτή η οικογένεια, που κράτησε όρθια την κοινωνία στην περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, που στήριξε το έθνος σε δύσκολες στιγμές, που παράγει τους αυριανούς πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει να τιμήσουμε με λόγια και με πράξεις. Με δημογραφικές και οικογενειακές πολιτικές που νοιάζονται για την ποιότητα ζωής της οικογένειας και της δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσει όσα παιδιά μπορεί, χωρίς το κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να απειλεί καθημερινά τον πατέρα, την μητέρα και τα παιδιά. Τέτοιες πολιτικές δεν έχουμε ακόμη δει στην Ελλάδα  από κανένα φορέα.

Τα όσα καλά βήματα πολιτικής επέφεραν γεννήσεις από το 1990 ως το 2009 καταργήθηκαν σχεδόν όλα με αποτέλεσμα τη δημογραφική κατάρρευση της χώρας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι πολύτεκνες οικογένειες που πρόσφεραν και προσφέρουν ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα, δεν αποτελούν αντικείμενο στήριξης σε μια γνήσια δημογραφική λογική όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες πλέον χώρες  που παραμένει χωρίς κεντρική κατεύθυνση για δημογραφική πολιτική και δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για κάτι σχετικό, ενώ τα μέτρα στήριξης των πολυτέκνων από όλους τους  φορείς μένουν στις καλές προθέσεις  και στα παχιά λόγια.

graph.jpg

Καλούμε την πολιτεία, τον πολιτικό κόσμο, τα ΜΜΕ, τον πνευματικό κόσμο της χώρας αλλά και όποιος ανησυχεί για αυτή την πραγματική δυσάρεστη  κατάσταση να βοηθήσει  από τη δική του θέση, ώστε η οικογένεια στην Ελλάδα να ευημερεί, τα νέα παιδιά να αποκτήσουν και πάλι ως όραμα και στόχο ζωής την ιδιότητα του πατέρα ή της μητέρας, τον υψηλότερο και σπουδαιότερο ρόλο που μπορεί να αναλάβει στη ζωή κάθε άνθρωπος. Ας ξανακάνουμε την σωστή οικογένεια πρότυπο για κάθε νέο άνθρωπο και θεμέλιο για την κοινωνία.

Η Ελλάδα κινδυνεύει και δεν θα υπάρχει αύριο για την πατρίδα μας  χωρίς ελληνόπουλα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο δημογραφικό πίνακα που επισυνάπτουμε. Θέλουμε ηγεσία και ηγέτες που πραγματικά  στηρίζουν την οικογένεια, τον βασικό πυλώνα της ύπαρξης και προόδου της ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας  και περιμένουμε  από τους κατέχοντες εξουσία και θέσεις ευθύνης, να ενεργοποιηθούν και να δώσουν με γενναιότητα λύσεις στα αιτήματα των πολύτεκνων οικογενειών.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ  ΣΕ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

Ανακοίνωση

26 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΦΙΣΑ_ΧΟΡΟΥ.jpg

 

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας σας προσκαλούν στην εκδήλωση αγάπης που θα γίνει για καλό σκοπό στο κέντρο ΄΄Σείριος΄΄, στο Μακροχώρι Ημαθίας, στη 1 Οκτωβρίου 2023, στη 1 το μεσημέρι.


Τα έσοδα του χορού θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη στήριξη άπορων οικογενειών. Η είσοδος με πλήρες μενού και ποτό είναι μόλις 15 ευρώ.


Το κέντρο ΄Σείριος΄΄ και οι καλλιτέχνες:
Κώστας Καραπαναγιωτίδης με την ορχήστρα του Κέντρου ΄΄Σείριος΄΄
Βαγγέλης Γκουτζιλίκας και Γιάννης Δάμτσης
Σπύρος Θεοδωρίδης, Αντώνης Κουβρακίδης και Γιώργος Νικηφορίδης στηρίζουν την εκδήλωση και συμμετέχουν αφιλοκερδώς.
Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε όλους για να στηρίξετε την προσπάθεια μας και να διασκεδάσετε τραγουδώντας και χορεύοντας καθώς προγραμματίσαμε πλούσιο δημοτικό, λαϊκό και ποντιακό πρόγραμμα με καταξιωμένους καλλιτέχνες της περιοχής.
Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία του συλλόγου πολυτέκνων τηλ:2331025029 και στα τηλέφωνα 6983503676, 6973333072 και 6973556255.

 

Με τιμή
Για τα ΔΣ

Ο Πρόεδρος της ΕΛΒ                                    Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων

Καπουρτίδης Χαράλαμπος                                               Βελέντζας Ιωάννης

 

Ανακοίνωση

14 Σεπτεμβρίου 2023

EASY EDUCATION:Πρόγραμμα ανέργων με εκπαιδευτικό επίδομα 1000€.

Δήλωσε τη συμμετοχή σου Άμεσα!

Το πρόγραμμα αναμένεται να ωφελήσει περίπου 30.000 ανέργους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ρόλο θα διαδραματίσει ο χρόνος υποβολής της αίτησης για την επιλογή στο πρόγραμμα και τη λήψη του εκπαιδευτικού επιδόματος των 1.000€.

Εξασφάλισε την ταχύτατη υποβολή της αίτησής σου μόνο με την Easy Education. ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ.

Περισσότεροι από 1190 άνεργοι & εργαζόμενοι εξυπηρετήθηκαν σε προγενέστερη φάση του εν λόγω προγράμματος της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και  επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Πληρούμε όλες τις προδιαγραφές για την υλοποίηση του προγράμματος με 3 Δομές στο Ιστορικό κέντρο της Βέροιας, 20 μόνιμους εργαζόμενους και 187 άτομα δυναμικότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης προγραμμάτων ανά ώρα

Ολοκληρώνοντας την θεωρητική κατάρτιση θα συμμετέχετε σε εξετάσεις Πιστοποίησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και δημόσιο

Συμπλήρωσε την αίτηση ενδιαφέροντος και μάθε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Δες περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ

Επίλεξε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy-Education και λάβε τις υπηρεσίες που σου αξίζουν!!

Συμπλήρωσε την αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Τηλ επικοινωνίας 2331070102

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ανακοίνωση

14 Σεπτεμβρίου 2023

 

Η SPOT TEAM γνωστή για την ευαισθησία της, δείχνει για ακόμη μια φορά, πόσο απαραίτητη είναι η κοινωνική αλληλεγγύη στις μέρες μας και προσφέρει σε όλα τα μέλη του συλλόγου πολυτέκνων Ημαθίας, 20% έκπτωση για τις αγορές τους, από τα  καταστήματα της που βρίσκονται στις οδούς Μ.Αλεξάνδρου 28 και Πιερίων 79 Α στην Βέροια.

 

Δανιηλίδου Στέλλα

Εμπορική Διευθύντρια και Υπεύθυνη Επικοινωνίας SPOT TEAM

 

 

Ανακοίνωση

01 Σεπτεμβρίου 2023

                                 

τσιρκο.jpg

Το μεγάλο Ιταλικό Circo Acquatico Bonaccini μετά την πολύ επιτυχημένη περιοδεία του στην Ευρώπη, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη έρχεται στην ΒΕΡΟΙΑ, επί της Περιφερειακής Οδού, έναντι supermarket AB Βασιλόπουλος ,  από την Παρασκευή 1 έως την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Με ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο και θεματοποιημένο από το νερό που θα  μαγέψει τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας με κλόουν, ζογκλέρ, εναέριους ισορροπιστές και ριψοκίνδυνους  ακροβάτες, Motorshow, το κορίτσι λάστιχο, 2 γοργόνες σε μια υδάτινη γυάλα και τον διάσημο Transformer που μεταμορφώνεται μπροστά στους μικρούς και μεγάλους μας φίλους καθώς και  πολλά άλλα νούμερα όλα πάνω σε μια μεγάλη πισίνα.

https://circoitalianobonaccini.com/, facebook/instagram: circoitalianobonaccini

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καθημερινά για όλες τις ημέρες εκτός Τρίτης 2 παραστάσεις στις 19.00 & στις 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Πλάγια Πλατεία (καθίσματα): 10 ευρώ Φοιτητικά, παιδικά (2 έως 12 ετών) & 13 ευρώ ενηλίκων

Πλατεία (καθίσματα): 12 ευρώ, Φοιτητικά, παιδικά (2 έως 12 ετών) & 15 ευρώ ενηλίκων

Θεωρεία αριθμημένα (πολυθρόνες V.I.P): 16 ευρώ Φοιτητικά, παιδικά (2έως 12 ετών)

& 18 ευρώ ενηλίκων

Πολυτέκνων, Ανέργων, ΑΜΕΑ : 9 ευρώ

*Τα παιδιά κάτω των 2 ετών είναι δωρεάν

Μόνο για την πρώτη μέρα Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου Γενική είσοδος 6 ευρώ

(εκτός θεωρείων)

Προπώληση 6 ευρώ για τις 1/9 & και σε ειδικές τιμές τις υπόλοιπες ημέρες

Στο www.ticketservices.gr.

Την Τρίτη το τσίρκο έχει ρεπό

Τηλέφωνο επικοινωνίας- πληροφορίες :  6983682227

 

 

Ανακοίνωση

29 Αυγούστου 2023

 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

 

  Η Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων «Το Σπίτι της Μαρίας» - Στέγη Παιδείας και Πολιτισμού είναι μία στέγη με σύγχρονες προδιαγραφές, οι εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται στα Καρδάμυλα της Χίου.

  Η λειτουργία της ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013 έπειτα από πρωτοβουλία της οικογένειας του καπετάν Π. Τσάκου, εκπληρώνοντας την επιθυμία και το όραμα της αείμνηστης κόρης του Μαρίας με στόχο την υποστήριξη εφήβων.

     Στη Στέγη φιλοξενούνται 20 αγόρια ηλικίας από 14-18 ετών προερχόμενα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και τα οποία μπορούν να φοιτήσουν στις σχολικές μονάδες των Καρδαμύλων, που περιλαμβάνουν Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο με κατεύθυνση στον τομέα της ναυτιλίας (ειδικότητες Πλοιάρχων και Μηχανικών). Στους μαθητές αυτούς παρέχεται ενισχυτική  εκπαίδευση και γίνεται προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

     Παράλληλα, κατά τη διαμονή τους στη Στέγη, δίνεται η δυνατότητα στους φιλοξενούμενους μαθητές να συμμετέχουν σε διάφορες αθλητικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες εντός και εκτός των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί και η ολόπλευρη πνευματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

     Το «Σπίτι της Μαρίας» διευθύνεται από διεπιστημονική ομάδα έμπειρη σε θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης. Το προσωπικό της αποτελείται από μία Διευθύντρια, βοηθό Διευθυντή, Επιμελήτρια, (οι οποίοι διαμένουν εκ περιτροπής μαζί με τα παιδιά), προσωπικό καθαριότητας και σίτισης και υποστηρίζεται από διάφορες ειδικότητες επιστημόνων π.χ. εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, διαιτολόγους κ.λ.π.

     Η φιλοξενία στο σπίτι παρέχεται δωρεάν, καθώς το Ίδρυμα «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» καλύπτει τη διαμονή, σίτιση, σχολικό εξοπλισμό και όλα τα απαραίτητα καθημερινά έξοδα των παιδιών.

    Επιπλέον, οι έφηβοι που φιλοξενούνται στη Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη φροντίδα του Ομίλου Τσάκου και κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη Σχολή εισαγωγής τους με υποτροφίες, αλλά επιπλέον, τους δίνεται και η ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά κοντά στον Όμιλο.

     Με κίνητρο την αγάπη για το παιδί και πρωταρχική μέριμνα την «Πορεία Αριστείας» σε όλους τους τομείς, η Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων πορεύεται δέκα  συνεχόμενα χρόνια τώρα με σημαντικές επιτυχίες των μαθητών της στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές (που αγγίζουν το 80%), διαπλάθοντας εφήβους με ήθος και προετοιμάζοντας τους κατάλληλα για τον στίβο της ζωής.

                                                                                          

Σημ: Για αίτηση εγγραφής https://www.politischios.gr/anakoinoseis/genikes/1602 (παράταση μέχρι 31 Αυγούστου 2023) και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο  6974634926.

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα βίντεο.

https://youtu.be/zEdBYR283fU

https://youtu.be/akq6nMj53aI

 

Ανακοίνωση

29 Αυγούστου 2023

 

Η Ακαδημία Μπάσκετ Κοριτσιών του Α.Σ. ΠΑΟΚ, στα πλαίσια της προώθησης της συμπερίληψης των γυναικών στον αθλητισμό με ίσες ευκαιρίες, θέτει ως στόχο για τη σεζόν 2023-2024 την ανάπτυξη του Γυναικείου Μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελλάδα και σας θέλουμε αρωγούς σε αυτή μας την προσπάθεια.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στα κορίτσια μας το χώρο, το χρόνο και την αποδοχή ώστε να εξελιχθούν μέσα στον αθλητισμό. Ως ακαδημία, θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μέσα στο γήπεδο και να τους δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβουν πως ο αθλητισμός είναι το όχημα που θα τα οδηγήσει στην ολοκληρωμένη προσωπική τους ανάπτυξη, σωματικά, πνευματικά και κοινωνικά.

Κύριοι έχοντας μεγάλη ευαισθησία για τις πολύτεκνες οικογένειες σας παρέχουμε  προσφορά που ισχύει για όλα τα μέλη του συλλόγου σας ( θα πρέπει να επιδεικνύεται ταυτότητα του συλλόγου) .

 Η προσφορά είναι : Για ένα παιδί που θα γράφεται στον σύλλογο μας η έκπτωση στη συνδρομή για όλη την αγωνιστική περίοδο ( Σεπτέμβριος-Ιούνιος) θα είναι  20%, για δύο παιδιά που θα γράφονται στον σύλλογο 30% και για τρία και πάνω 50% !!! Τα χρήματα δίνονται με δόσεις. Η ακαδημία απευθύνεται σε κορίτσια 5-14 ετών.

 

Δάγκουλας Κοσμάς

Υπεύθυνος Ακαδημιών Μπάσκετ Κοριτσιών Α.Σ ΠΑΟΚ

Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 451198

 

 

Ανακοίνωση

04 Αυγούστου 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ OPEL ΔΙΟΝ ΜΟΤΟΡΣ
Είμαστε στην ευχάριστή θέση να σας ανακοινώσουμε νέες προνομιακές τιμές μέχρι τέλος Αυγούστου σε όλα μας τα μοντέλα!

Ειδικά για εσάς, τους πολύτεκνους, το όφελος που λαμβάνετε μπορεί να φτάσει τα 10.000€!

Ελπίζουμε να μπορέσετε να προλάβετε αυτή τη μοναδική προσφορά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στη διάθεσή σας στο κατάστημά μας στη Βέροια.

 

opel.jpg

Περισότερες πληροφορίες για την προσφορά θα βρείτε εδώ

 

Σας περιμένουμε!!!
OPEL ΔΙΟΝ ΜΟΤΟΡΣ
ΝΠΟ Βέροιας – θες/νίκης
Τηλ 2331071697
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ανακοίνωση

03 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΦΙΣΑ_ΕΕΚΕ.jpg

Στα πλαίσια υλοποίησης  του προγράμματος HEALTHY MEAL και με τη συνεργασία  της Ένωσης  Εργαζομένων  Καταναλωτών  Ελλάδος  σας γνωρίζουμε  ότι το εστιατόριο  Φλαμουριές  προσφέρει  γεύματα και δείπνα  στα μέλη του συλλόγου  κάθε  Πέμπτη και Παρασκευή,  με έκπτωση 30%  επί της  κατανάλωσης, με επίδειξη της ενημερωμένης ταυτότητας  πολυτέκνων. 

Για τη διευκόλυνση σας και την επικοινωνία με το κατάστημα σας  παρέχουμε τα παρακάτω στοιχεία: Ταβέρνα - Εστιατόριο Φλαμουριές, 1ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας – Κοζάνης, Τηλέφωνο: 23310-23544, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

          Θα ακολουθήσουν  και  άλλες  προσφορές από διάφορα καταστήματα  για τα οποία θα ενημερώνεστε  από τη σελίδα του συλλόγου.

 

Ενημέρωση

22 Ιουνίου 2023

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτησης Εργαζομένων της ΔΥΠΑ. 

Εκπαιδευτικό επίδομα 400€.

Δείτε εδώ πληροφορίες.

 

Ανακοίνωση

31 Μαΐου 2023

 Έκπτωση 20% για τις πολύτεκνες οικογένειες σε όλα τα Ξενοδοχεία της επαρχίας Σητείας.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση.

 

Ανακοίνωση

22 Μαΐου 2023

Οι εκδόσεις iWrite και η Συγγραφέας Χριστίνα Μουταφτσή σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου της βιβλίου, με τίτλο "Φωτεινούλης".

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους πληροφορίες για την εκδήλωση.

Σύνδεσμος 1.

Σύνδεσμος 2.

 

Ανακοίνωση

22 Μαΐου 2023

 Θέμα: Παράταση για ένα (1) χρόνο του εκπτωτικού προγράμματος των Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ για όλες τις πολύτεκνες οικογένειες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα Καταστήματα Κρητικός 2023.

 

Ανακοίνωση

5 Μαΐου 2023

 

Μετά τα δελτία Τύπου που εκδώσαμε από το Σύλλογο  Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας  στις 3 Ιουνίου και 1 Αυγούστου  2022,όπου αναφέραμε αναλυτικά τα προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών αλλά και ενημερώσαμε αναλυτικά την τοπική πολιτική ηγεσία για τα προβλήματα των πολυτέκνων περιμέναμε  από τους κατέχοντες εξουσία και θέσεις ευθύνης, να ενεργοποιηθούν και να δώσουν με γενναιότητα λύσεις στα αιτήματα των πολύτεκνων οικογενειών.

Πέρασαν πολλοί μήνες και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας, ότι οι υποσχέσεις  έμειναν και μένουν υποσχέσεις  ενώ τα πραγματικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για τον πληθυσμό του νομού μας δεν είναι καθόλου ελπιδοφόρα, καθώς  δυστυχώς φαίνεται ξεκάθαρα η γήρανση του πληθυσμού, η φυγή των πολιτών σε διάφορες χώρες για εξεύρεση εργασίας και η αδυναμία να δημιουργήσουμε ως Ημαθιώτικη κοινωνία πολυμελείς  οικογένειες.

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες πλέον χώρες  που παραμένει χωρίς κεντρική κατεύθυνση για δημογραφική πολιτική και δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για κάτι σχετικό, ενώ τα μέτρα στήριξης των πολυτέκνων έχουν μείνει στις καλές προθέσεις.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες μέτρα χωρίς οικονομικό ή πολιτικό κόστος(ήδη αναφέραμε πάρα πολλά στα προηγούμενα δελτία τύπου) αλλά δυστυχώς άτολμα είναι όλα τα νομοσχέδια για τη στήριξη της οικογένειας και δεν δίνουν καμία ανάσα στους πολύτεκνους. Παράδειγμα το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ήρθε στη Βουλή, και «ξεχνά» να επαναφέρει τις μετεγγραφές των παιδιών των πολυτέκνων χωρίς κριτήρια, όπως ίσχυαν για 30 χρόνια, χωρίς να δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα στους άλλους φοιτητές.

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή επιθυμούμε να ενημερώσουμε για μια ακόμη φορά όλους τους πολύτεκνους αλλά και κάθε  Έλληνα  ότι η Ελλάδα κινδυνεύει και δεν θα υπάρχει αύριο για την πατρίδα μας  χωρίς ελληνόπουλα. Θέλουμε ηγεσία και ηγέτες που πραγματικά  στηρίζουν την οικογένεια, τον βασικό πυλώνα της ύπαρξης και προόδου της ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας.

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

 

 

 

Ανακοίνωση

25 Απριλίου 2023

Γνωρίζεται στα μέλη και στους φίλους του συλλόγου πολυτέκνων Ν. Ημαθίας ότι τα γραφεία του συλλόγου μεταφέρθηκαν και λειτουργούν από 24 Απριλίου 2023 στη διεύθυνση Εμμανουήλ Παπά 26-Βέροια (μετά το ΙΚΑ Βεροίας), καθημερινά από 9πμ μέχρι 2μμ και Πέμπτη απόγευμα από 6μμ μέχρι 8μμ.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),  η ιστοσελίδα  (www.spimathia.gr) και το τηλέφωνο του συλλόγου(2331025029)  παραμένουν τα ίδια.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

Ανακοίνωση

07 Απριλίου 2023

Γνωρίζεται στα μέλη και στους φίλους του συλλόγου πολυτέκνων Ν. Ημαθίας ότι τα γραφεία του συλλόγου μεταφέρονται και θα λειτουργούν από 1 Μαΐου 2023 στη διεύθυνση Εμμανουήλ Παπά 26(μετά το ΙΚΑ Βεροίας).

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν οποιαδήποτε βεβαίωση να την ζητήσουν έγκαιρα καθώς, το 3ο 10ήμερο του Απριλίου 2023, ο σύλλογος θα περιορίσει τις δοσοληψίες με το κοινό, λόγω μετακόμισης.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

 

 

Ανακοίνωση

14 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

 

Ανακοίνωση

08 Μαρτίου 2023

Έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος OIKOMARKET .  Δείτε εδώ την προσφορά.

 

 

Ανακοίνωση

07 Μαρτίου 2023

Έκπτωση 5% σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες από τα καταστήματα ΜΑΣΟΥΤΗΣ.  Δείτε εδώ την εγκύκλιο 2/2023.

 

 

 

Νέα

13 Φεβρουαρίου 2023

 agioi.jpg

 

Οι Άγιοι εορτάζουν την 13 Φεβρουαρίου

Ο δεκάλογος των Ορθοδόξων συζύγων

«Η αγάπη ζει με την αρμονία των αντιθέσεων και τη συγγνώμη»

1.     Μην κάνετε τον δάσκαλο στο σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να τον διδάξετε είναι να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, να τον σέβεστε και να ζείτε βιωματικά την Ορθόδοξη πίστη.

2.     Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια, που βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίζουμε το Θεό στην κατ’ οίκον εκκλησία μας με ταπείνωση.

3.     Τον σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του και όχι όπως εμείς θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι παλαίστρα, γυμναστήριο ψυχών και προθάλαμος παραδείσου για τους Θεοφοβούμενους και Ευσεβείς.

4.     Προσπαθήστε να καταλάβετε το σύζυγό σας. Μην λησμονείτε ότι ο άνδρας σκέφτεται τη στενή λογική, ενώ η γυναίκα με την καρδιά και λειτουργεί με το συναίσθημα.

5.     Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε την γνώμη σας και να διορθώσετε το σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. «Η αγάπη ζει με την αρμονία των αντιθέσεων και τη συγγνώμη». Μη θυμώνετε, μην οργίζεσθε, μη λογομαχείτε και δεν μιλάτε μεταξύ σας.

6.     Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της πρόσκαιρης ζωής.

7.     Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός και η αμαρτία. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά το ΕΓΩ μας και της άνομης ζωής μας.

8.     Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπά ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους και να τους βλέπουν να προσεύχονται και να εκκλησιάζονται.

9.     Το Μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρή, να αγαπά, να σέβεται και να εξομολογείται σε Πνευματικό ιερέα.

10.    Ο Γάμος είναι «Μυστήριο Μέγα», που αρχίζει μέσα στην Εκκλησία και ανανεώνεται με την Εξομολόγηση, τη Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα μυστήρια της Ζωντανής Ορθοδόξου Πατροπαραδότου Πίστεώς μας.

Από έναν αγαπημένο γέροντα μοναχό του Αγίου Όρους.

 

Ανακοίνωση

07 Φεβρουαρίου 2023

polytekni_oikogeneia.jpg

Εκδήλωση για τη Μητέρα και την Πολύτεκνη Οικογένεια.

 

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου το πρωί στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εορταστική εκδήλωση για τη Μητέρα και την πολύτεκνη οικογένεια, την οποία συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας, με την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου αλλά και της εορτής των Αγίων Μητέρων των Τριών Ιεραρχών.

Την εκδήλωση άνοιξε βυζαντινός χορός, ο οποίος έψαλε επίκαιρους ύμνους υπό τη διεύθυνση του κ. Χρήστου Ζερδαλή, ενώ η χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου «Ο Προμηθέας» ερμήνευσαν τραγούδια για τη μητέρα υπό τη διεύθυνση της κ. Ελευθερίας Ματσεντίδου.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα και τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας κ. Ιωάννη Βελέντζα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες καθώς και οι εκπρόσωποι του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους Γέροντος Εφραίμ, Ιερομόναχοι Τιμόθεος και Γεννάδιος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό μεταφέροντας τις ευχές του Γέροντα.

Στο τέλος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και οι εκπρόσωποι του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου, βράβευσαν πολύτεκνες μητέρες στις οποίες προσφέρθηκε οικονομική βοήθεια.

Την εκδήλωση επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Πρωτοπρ. Νεκτάριος Σαββίδης, Υπεύθυνος του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στον χαιρετισμό του εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Καθηγούμενο της Ι. Μ. Μ. Βατοπεδίου Αρχιμ. Εφραίμ, ο οποίος πάντοτε βρίσκεται στο πλευρό των πολυτέκνων οικογενειών αλλά και της Ιεράς Μητροπόλεως.

 

 

Ανακοίνωση

19 Δεκεμβρίου 2022

 eikona

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο 

του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας

εύχεται

στα  μέλη  του  και  σε  όλον  τον  κόσμο 

Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένο το νέο Έτος

Για     το     ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γ. Γραμματέας 

                            Βελέντζας Ιωάννης                              Τουμπουλίδης Νικόλαος                          

 

Ανακοίνωση

5 Δεκεμβρίου 2022

Δωρεάν διάθεση πετρελαίου θέρμανσης σε πολυμελής οικογένειες . Δείτε αναλυτικά στον σύνδεσμο εδώ.

 

Ανακοίνωση

30 Νοεμβρίου 2022

 

Επιλέξτε τον σύνδεσμο εδώ, για να δείτε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο:

"Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις"

 

Δελτίο Τύπου

1 Νοεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

           

Φέτος ο εορτασμός της ημέρας της πολύτεκνης οικογένειας προς τιμή των αγίων προστατών της Τερεντίου και Νεονίλλης και των επτά τέκνων τους θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  6 Νοεμβρίου 2022.

Η ημέρα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3454/2002  ορίστηκε να τιμάτε η πολύτεκνη οικογένεια σαν θεσμός  αλλά τις υπόλοιπες 364 ημέρες του χρόνου να τους ξεχνάει η πατρίδα μας σε κάθε επίπεδο διοίκησης.

Έτσι λοιπόν έχουμε άτολμα νομοσχέδια στη στήριξη της οικογένειας, καμία ανάσα για τους πολύτεκνους. Πρόσφατο παράδειγμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έρχεται στη Βουλή, και «ξεχνά» να επαναφέρει τις μετεγγραφές των παιδιών των πολυτέκνων χωρίς κριτήρια, όπως ίσχυαν για 30 χρόνια χωρίς το μέτρο αυτό να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μέτρο χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος, που μόνο οφέλη μπορεί να έχει.

Οι πολύτεκνοι αναμένουν ακόμη την παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αλλαγή του αποτυχημένου σχήματος των συμπράξεων για την διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ (για τους οικονομικά ασθενείς) και τα λανθασμένα εισοδηματικά κριτήρια για τους πολυτέκνους, για να αρχίσουν να λαμβάνουν και πάλι τρόφιμα που τους στέρησαν τα πειράματα των συμπράξεων.

Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη να επιβληθεί σε όλο το Δημόσιο, χωρίς καμία εξαίρεση, η πρόβλεψη για ειδική κατηγορία πολυτέκνων σε κάθε είδους προσλήψεις (μια που δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις) και την επαναφορά του 20% στις προσλήψεις στο Δημόσιο για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους όπως ίσχυε προ της μειώσεως στο 15% που επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με το Ν. 4440/2016.

Οι πολύτεκνοι περιμένουν την καθιέρωση των ορίων φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ ως αφορολόγητου ποσού για όλους, ως το πιο δίκαιο και αντικειμενικό μέτρο φορολόγησης.

Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη την άνευ εισοδηματικών κριτηρίων ένταξή τους στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, σε ετήσια βάση και γενικότερα την απαλλαγή τους από τεκμήρια πολυτελείας (φορολογία Ι.Χ. οχημάτων, τετραγωνικά κατοικίας κ.α.).

Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη την επαναφορά του επιδόματος πολυτέκνων-τριτέκνων, σε όποιο ύψος αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός, ως ελάχιστη ανταπόδοση της πολιτείας στην τεράστια κοινωνική τους συνεισφορά, αλλά και στην οικονομική τους συμβολή, μέσω του ΦΠΑ που καταβάλλουν στις καταναλωτικές τους δαπάνες, στην ανάπτυξη του τόπου.

Οι πολύτεκνες οικογένειες  που αριθμούν στο νομό μας περίπου 4500 οικογένειες και πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την επικράτεια, τα τελευταία χρόνια έχει αδικηθεί κατάφωρα από την ασκούμενη διαχρονικά και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική.

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε όλους για τα θέματα που απασχολούν την πολύτεκνη οικογένεια αλλά οι κατέχοντες εξουσία και θέσεις ευθύνης πρέπει να ενεργοποιηθούν τώρα και να δώσουν με γενναιότητα λύσεις στα αιτήματα των πολύτεκνων οικογενειών  γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει αύριο.

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

Ανακοίνωση

31 Οκτωβρίου 2022

Επιλέξτε παρακάτω για να δείτε:

1. Ο εορτασμός της ημέρας της πολύτεκνης οικογένειας.

 

Δελτίο Τύπου

25 Οκτωβρίου 2022

Επιλέξτε παρακάτω για να δείτε:

1. Θέμα: Έκδοση από την ΑΣΠΕ βιβλίου: "Οδηγός χρήσιμων θεμάτων για τις πολύτεκνες οικογένειες"

2. Οδηγός Χρήσιμων θεμάτων για τις πολύτεκνες οικογένειες.

 

Δελτίο Τύπου

06 Σεπτεμβρίου 2022

 

Γνωρίζεται ότι η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας  παρέχει ΔΩΡΕΑΝ την παρακολούθηση και εκμάθηση   χορών σε όλα τα χορευτικά τμήματα της, σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

Ανακοίνωση

02 Σεπτεμβρίου 2022

 

Ύδρευση Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

Θέμα "Απάντηση στο υπ αρ 44/23-08-22 αίτημα του συλλόγου Πολυτέκνων"

Δείτε αναλυτικά.

 

Ανακοίνωση

11 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

 
Μετά το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Σύλλογο Πολυτέκνων Ν.Ημαθίας στις 3 Ιουνίου 2022,όπου αναφέραμε αναλυτικά τα προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών οι τοπικοί βουλευτές Α. Μπαρτζώκας και Λ.Τσαβδαρίδης ανταποκρίθηκαν άμεσα και έδειξαν ενδιαφέρον για την προώθηση των θεμάτων για τα οποία ενημερώθηκαν και μας απασχολούν.Πέρασαν δύο μήνες και ενώ περιμέναμε τις εξελίξεις από τις ενέργειες των βουλευτών μας η ΕΛ.ΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τηςπρόσφατης απογραφής για όλη την Ελλάδα, για να επιβεβαιώσει τους φόβους μας, ειδικά για το νομό μας που τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Αναλυτικά η πληθυσμιακή κατάσταση φαίνεται παρακάτω:

Screenshot_2022-08-16_at_09-45-42_ΓΙΑ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_-_iteasyeducationgmail.com_-_Gmail.png

Πανελλήνια λοιπόν εμφανίζεται μείωση πληθυσμού κατά 3.5% από τη μία δεκαετία στην άλλη, ενώ το δυσάρεστο για την Ημαθία είναι ότι το ποσοστό μέσα σε 10 χρόνια διπλασιάζεται στο 7.5%. Στοιχεία διόλου ελπιδοφόρα, διότι φαίνεται η γήρανση του πληθυσμού, η φυγή των πολιτών σε διάφορες χώρες για εξεύρεση εργασίας και η αδυναμία να δημιουργήσουμε ως Ημαθιώτικη κοινωνία πολυμελείς οικογένειες.

Η Ελλάδα παραμένει στη μειονότητα των χωρών της Ε.Ε. χωρίς Υπουργό ή Υφυπουργό Οικογένειας, την ίδια στιγμή που η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την πολύτεκνη μητέρα επτά (7) παιδιών Ούρσουλα φον ντερ Λέϊεν απέκτησε Επίτροπο Δημογραφίας. Κεντρική κατεύθυνση για δημογραφική πολιτική δεν φαίνεται να υπάρχει, ενώ τα μέτρα στήριξης των πολυτέκνων έχουν μείνει στις καλές προθέσεις.

Άτολμα τα νομοσχέδια στη στήριξη της οικογένειας, καμία ανάσα για τους πολύτεκνους. Πρόσφατο παράδειγμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έρχεται στη Βουλή, και «ξεχνά» να επαναφέρει τις μετεγγραφές των παιδιών των πολυτέκνων χωρίς κριτήρια, όπως ίσχυαν για 30 χρόνια χωρίς το καθεστώς αυτό να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Μέτρο χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος, που μόνο οφέλη μπορεί να έχει. Οι πολύτεκνοι αναμένουν ακόμη την παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αλλαγή του αποτυχημένου σχήματος των συμπράξεων για την διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ (για τους οικονομικά ασθενείς) και τα λανθασμένα εισοδηματικά κριτήρια για τους πολυτέκνους, για να αρχίσουν να λαμβάνουν και πάλι τρόφιμα που τους στέρησαν τα πειράματα των συμπράξεων. Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη να επιβληθεί σε όλο το Δημόσιο, χωρίς καμία εξαίρεση, η πρόβλεψη για ειδική κατηγορία πολυτέκνων σε κάθε είδους προσλήψεις (μια που δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις) και την επαναφορά του 20% στις προσλήψεις στο Δημόσιο για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους όπως ίσχυε προ της μειώσεως στο 15% που επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με το Ν. 4440/2016. Οι πολύτεκνοι περιμένουν την καθιέρωση των ορίων φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ ως αφορολόγητου ποσού για όλους, ως το πιο δίκαιο και αντικειμενικό μέτρο φορολόγησης. Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη την άνευ εισοδηματικών κριτηρίων ένταξή τους στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, σε ετήσια βάση και γενικότερα την απαλλαγή τους από τεκμήρια πολυτελείας (φορολογία Ι.Χ. οχημάτων, τετραγωνικά κατοικίας κ.α.).

Οι πολύτεκνοι περιμένουν ακόμη την επαναφορά του επιδόματος πολυτέκνων-τριτέκνων, σε όποιο ύψος αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός, ως ελάχιστη ανταπόδοση της πολιτείας στην τεράστια κοινωνική τους συνεισφορά, αλλά και στην οικονομική τους συμβολή, μέσω του ΦΠΑ που καταβάλλουν στις καταναλωτικές τους δαπάνες, στην ανάπτυξη του τόπου. Οι πολύτεκνες οικογένειες που αριθμούν στο νομό μας περίπου 4500 οικογένειες και πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την επικράτεια, τα τελευταία χρόνια έχει αδικηθεί κατάφωρα από την ασκούμενη
διαχρονικά και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική.

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή επιθυμούμε να ενημερώσουμε για μια ακόμη φορά κάθε Έλληνα αλλά ιδιαίτερα τους κατέχοντες εξουσία και θέσεις ευθύνης, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τώρα και να δώσουν με γενναιότητα λύσεις στα αιτήματα των πολύτεκνων οικογενειών γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει αύριο.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γ. Γραμματέας

Βελέντζας Ιωάννης                                     Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

Ανακοίνωση

15 Ιουλίου 2022

Παρακάτω θα βρείτε δύο συνδέσμους με πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα για:

α) Δωρεάν είσοδο στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (Επιλέξτε εδώ)

β) Δωρεάν είσοδο σε μουσεία (Επιλέξτε εδώ)

 

 

Δελτίο Τύπου

30 Μαΐου 2022

Ανακοινώνεται η  έναρξη  συνεργασίας με τα Σούπερ Μάρκετ ΄΄ΚΡΗΤΙΚΟΣ΄΄ σύμφωνα με την  Εγκύκλιο 4/2022 της  ΑΣΠΕ   και μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου μας και του SM ΄΄ΚΡΗΤΙΚΟΣ΄΄.

Οι σχετικές εκπτωτικές  κάρτες  θα χορηγούνται στην έδρα του συλλόγου από 1 Ιουνίου  2022.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην Εγκύκλιο 4/2022 .

 

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

   Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

Δελτίο Τύπου

 24 Ιουνίου 2022

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Μπορείτε να κατεβάσετε Εγκύκλιο από εδώ.

 

Δελτίο Τύπου Επίσκεψης Βουλευτών

 24 Ιουνίου 2022

spimathia2  spimathia1

Το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουνίου 2022  επισκέφθηκαν  το Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας  διαδοχικά οι βουλευτές Αναστάσιος Μπαρτζώκας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης  και είχαν συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.

 Με ιδιαίτερη χαρά  δεχθήκαμε το πραγματικό ενδιαφέρον και την  άμεση ανταπόκριση τους  στο κάλεσμα που έγινε μέσω της ανοικτής επιστολής προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

 Συζητήθηκαν  αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι πολύτεκνες οικογένειες, ιδιαίτερα  τα τελευταία χρόνια  και άκουσαν  αναλυτικά όλα τα θέματα που μας απασχολούν.

Κατανοώντας τα προβλήματα μας και διαπιστώνοντας την  τεράστια συμβολή των πολύτεκνων οικογενειών  στην κοινωνία μας, υπό την σκιά του δημογραφικού προβλήματος δεσμεύθηκαν για την αδιαπραγμάτευτη  στήριξη τους και ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν  σχετικές ερωτήσεις σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση των αιτημάτων μας, όπως αυτά  αναφέρθηκαν  και παραδόθηκαν εγγράφως στους κ. βουλευτές.

Ήρθε η ώρα να δούμε ένα εθνικό σχέδιο στήριξης για την πολύτεκνη οικογένεια και γενναίες αποφάσεις  από τους αρμόδιους   γιατί  η πατρίδα μας   πρέπει  να ζήσει  αλλά και να κατοικείται από Έλληνες.  

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                     Ο  Γ. Γραμματέας

      Βελέντζας Ιωάννης                                          Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

Δελτίο Τύπου

 03 Ιουνίου 2022

Η  ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 ΘΕΛΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ

 

Ο αρχιεπίσκοπος  σε πρόσφατη  ομιλία του, βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, κυβερνητικοί παράγοντες ,όσοι  αναφέρονται στο μέλλον της πατρίδας μας (δάσκαλοι, καθηγητές, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ)  αλλά  κυρίως οι αριθμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου  στο δύσκολο και επικίνδυνο δρόμο  της επιβίωσης της Ελλάδος μετά από δύο γενιές.

 Η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και βαδίζει ολοταχώς προς το τέλος της ιστορίας της, αφού την δεκαετία(2011-2020) οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 219.833 (θάνατοι 1.172.899 – γεννήσεις 953.066), ενώ τα επίσημα στοιχεία  από 1/1/2021 έως 9/9/2021, (που έχουμε την τελευταία ενημέρωση), οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 39.035 (θάνατοι 95.116 – γεννήσεις 56.081).

Οι πολύτεκνες οικογένειες  που αριθμούν στο νομό μας περίπου 4500 οικογένειες και πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την επικράτεια, δημοσιοποιεί τις παρακάτω βασικές θέσεις – επιδιώξεις της, προς αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης για τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν αδικηθεί κατάφωρα από την ασκούμενη διαχρονικά και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική.

Επισημαίνεται επί του προκειμένου, πως η θεμελιώδης συνεισφορά της πολύτεκνης οικογένειας στο γενικότερο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου απορρέει από την κυρίαρχη λειτουργία της, αναφορικά με τη γέννηση και την ανατροφή των πολλών παιδιών της:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

1.         Η πολιτεία οφείλει να ασκήσει δημογραφική πολιτική σύμφωνα με το Σύνταγμα με στόχο την αύξηση των γεννήσεων από το γηγενή πληθυσμό. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δίδονται κίνητρα σε δύο άξονες:

α. Γενική δημογραφική πολιτική, για την απόκτηση 1ου, 2ου και 3ου παιδιού,

β. Ειδική δημογραφική πολιτική, για την απόκτηση του 4ου και επόμενου παιδιού, διότι οι πολύτεκνες οικογένειες συμβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλη οικογένεια στην σταθεροποίηση του πληθυσμού (καθώς το 3ο παιδί αναπληρώνει το 2ο που λείπει από μια μονότεκνη οικογένεια και το 4ο αναπληρώνει τα παιδιά της άτεκνης οικογένειας και των αγάμων).

2.         Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, η πολιτεία οφείλει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες λόγω της προσφοράς τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας και σε αναγνώριση των πολύ υψηλών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται για την ανατροφή των παιδιών.

Η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και το δημόσιο συμφέρον επιβάλλουν την υιοθέτηση ειδικών δράσεων για την ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας, στο έργο συντηρήσεως των παιδιών της.

3.         Συνδυάζοντας το 1ο και το 2ο ανωτέρω, είναι προφανώς ότι σε κάθε νομοθέτημα, πρέπει να υπάρχει ειδική ρήτρα ενίσχυσης της οικογένειας, βάσει πλήθους παιδιών, και στις πολύτεκνες οικογένειες επιπλέον να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση – υπερκίνητρο, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, όπως έχουν αποφανθεί τα Διοικητικά Δικαστήρια και το ΣτΕ.

4.         ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Δεν είναι λογικό να φορολογούνται οι άγαμοι όπως οι γονείς με τέκνα. Τα 1.000 ευρώ αφορολόγητο ποσό για κάθε παιδί που είχε υποσχεθεί η ΝΔ προεκλογικά στο 6ο σημείο του προγράμματός της, δεν έχει νομοθετηθεί. Θα πρέπει άμεσα να νομοθετηθεί και υιοθετηθεί αφορολόγητο εισόδημα ίσο με το όριο φτώχειας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Είναι αδιανόητο να φορολογείται εισόδημα που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να θεσπισθεί σημαντικό αφορολόγητο ποσό, καθώς η συνεισφορά των πολυτέκνων στα κρατικά έσοδα από ΦΠΑ (λόγω των καταναλωτικών τους δαπανών) είναι σημαντικά μεγαλύτερα από κάθε άλλη οικογένεια ή άτομο.

5.         ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: Στην Ισπανία και σε άλλα κράτη, δίδεται αύξηση της σύνταξης κατά ένα ποσοστό βάσει πλήθους παιδιών, διότι η σύνταξη είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: εισφορών που έχει δώσει στο σύστημα ο ασφαλισμένος και πλήθους παιδιών που έχει συνεισφέρει στην κοινωνία, η εργασία των οποίων θα δώσει έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα για την συνέχιση της καταβολής των συντάξεων. Είναι απόλυτα λογικό να πρέπει να ανταμείβονται στην σύνταξη και οι δύο πυλώνες που κρατούν όρθιο το ασφαλιστικό σύστημα. Επομένως πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί ποσοστό αύξησης της κύριας και της επικουρικής σύνταξης τόσο στον πατέρα όσο και στην μητέρα βάσει πλήθους παιδιών.

6.         ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Άμεση επαναφορά του μέτρου των ελεύθερων μετεγγραφών για τα παιδιά των πολυτέκνων, όπως ίσχυε επί 30 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Με τα ισχύοντα για τις μετεγγραφές, πολλά παιδιά πολυτέκνων που δεν επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ της πόλης κατοικίας τους, αδυνατούν να σπουδάσουν – κατάφωρη κοινωνική αδικία, παραβίαση του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος. Δυστυχώς, με το ισχύον σύστημα λαμβάνει μετεγγραφή το μοναδικό τέκνο οικογένειας χωρίς εισόδημα και όχι το 7ο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

7.         ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ: Άμεση επαναφορά του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων, όπως έχει περιγραφεί στο άρθρο 6 του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ, καθώς και της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, που είχε καθιερωθεί ως αναγνώριση της προσφοράς της.

8          ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Τα, πάσης φύσεως, κοινωνικά επιδόματα (θέρμανσης, ενοικίου κ.ά), να χορηγούνται στις πολύτεκνες οικογένειες, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια , όπως επί παραδείγματι το προορίζεται για την ασφαλή μεταφορά της πολύτεκνης οικογένειας ή το μεγαλύτερο σπίτι για την άνετη διαβίωσή της, γιατί με νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικά τα εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες, γιατί αυτές συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας.

9.         ΣΤΕΓΑΣΗ: Να εφαρμοσθεί ο νόμος της στεγαστικής συνδρομής των πολυτέκνων που προβλέπει άμεση παραχώρηση δωρεάν κατοικίας με την απόκτηση του 7ου παιδιού (άρθρο 52, Ν. 2082/21-9-1992). Να δοθούν ισχυρές επιδοτήσεις ενοικίου, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, ώστε ο πολύτεκνος να δαπανά λιγότερο από 10% του εισοδήματός του για το ενοίκιο, και να είναι τελείως δωρεάν με την απόκτηση του 5ου παιδιού. Είναι ανάγκη να υπάρξει εθνικό σχέδιο κοινωνικής στέγασης με απόλυτη προτεραιότητα στις πολύτεκνες οικογένειες για λόγους οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής.

10.       ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΑ: Άμεση επαναφορά του ειδικού μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρονικού ρεύματος που κακώς καταργήθηκε το 2018, καθώς οι δαπάνες των πολύτεκνων οικογενειών σε ηλεκτρονικό ρεύμα αποτελούν μεγάλο έξοδο γι αυτές, ενώ δεν έχουν κανένα ανταποδοτικό όφελος για τα έσοδα που συνεισφέρουν με την κατανάλωση που αναγκαστικά πραγματοποιούν.

11.       ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ: Απόλυτη προτεραιότητα στους πολύτεκνους και στους ανάπηρους (άρθρο 21, παρ. 2 Συντάγματος) σε κάθε είδους τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις, σε όλο το Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ. Αμέσως μετά, να ακολουθούν οι τρίτεκνοι και οι δίτεκνοι.

12.       ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΓΟΝΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ): Σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και των άλλων Φορέων του Δημοσίου να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4765/2021, με βάση την οποία : «Ποσοστό 16% στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατά κλάδο και ειδικότητα, καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 3454/2006, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014».

13.       ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΟΠΟΡΩΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Επί 35 περίπου έτη, οι Σύλλογοι πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ είχαν ενταχθεί στους Φορείς παραλαβής και δωρεάν διαθέσεως στις πολύτεκνες οικογένειες οπωροκηπευτικών και άλλων προϊόντων . Δυστυχώς, το έτος 2015 οι Σύλλογοι Πολυτέκνων ετέθησαν εκτός από τους Φορείς αυτούς, οπότε επιβάλλεται η άμεση επανένταξή τους, δεδομένου ότι οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και ως εκ της θέσεως τους αυτής, προστατεύονται ευθέως από το Σύνταγμα (άρθρο 21 παρ. 2).

Ας ενεργοποιηθεί επιτέλους το ΄΄επιτελικό κράτος΄΄, να δούμε ένα εθνικό σχέδιο στήριξης για την πολύτεκνη οικογένεια και μετά ένα νόμο  για την οικογένεια που θα θέσουν τα θεμέλια επιστροφής στη δημογραφική ομαλότητα και στην τήρηση της Συνταγματικής επιταγής για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειες προκειμένου να αποκτήσει και πάλι εμπιστοσύνη ο πολίτης στο κράτος, διότι χωρίς αυτή δεν πρόκειται να αποφασίσει να αποκτήσει παιδιά και τότε το τέλος της ιστορίας της Ελλάδος θα είναι πλέον εδώ.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην αναστροφή της πορείας της δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας. Οι Δήμοι και οι Περιφερειακές Ενότητες μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν με υποδομές, δράσεις, παροχές, εκδηλώσεις κ.λπ. στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών  και την ουσιαστική  στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών. Ειδικά  για το νομό μας ο σύλλογος μας επισκέφθηκε τις τοπικές αρχές  και παρουσίασε  εγγράφως τα προβλήματα μας, που αφορούν  την κάθε  αρχή.  

Περιμένουμε γενναίες αποφάσεις  από τους αρμόδιους   γιατί  η πατρίδα μας   πρέπει  να ζήσει  αλλά και να κατοικείται από Έλληνες.  

Η παρούσα ανοικτή επιστολή αποστέλλεται προς ενημέρωση σε  κάθε  Έλληνα   αλλά ιδιαίτερα στους κατέχοντες εξουσία και θέσεις ευθύνης, προκειμένου να ενεργοποιηθούν γιατί αν δεν  κάνουν κάτι σήμερα δεν θα υπάρχει αύριο.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                 Τουμπουλίδης   Νικόλαος

 

 

Δελτίο Τύπου

 18 Μαΐου 2022

polyteknoi

 

Ο  Σύλλογος  Πολυτέκνων    Νομού   Ημαθίας  στα προηγούμενα 29 χρόνια λειτουργίας του χρησιμοποιούσε κατά καιρούς διάφορα σύμβολα για να δηλώνει  την  ταυτότητα του.

            Αφού διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα για δημιουργία λογοτύπου του συλλόγου, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως ΄΄σήμα κατατεθέν΄΄ με σκοπό την κωδικοποιημένη επικοινωνία του με όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες που επικοινωνεί-αλληλογραφεί, αλλά και να τον κάνει εύκολα αναγνωρίσιμο από όλους,  προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ των μελών και φίλων της λέσχης, με την υποβολή σχετικών προτάσεων, μέχρι 10 Απριλίου 2022.

            Ο λογότυπος που επιλέχθηκε τελικά από την αρμόδια προς τούτω συγκροτηθείσα επιτροπή και εγκρίθηκε από το ΔΣ, μεταξύ των ολοκληρωμένων προτάσεων που υποβλήθηκαν είναι σχεδιασμού της εταιρείας DIGIDOT ιδιοκτησίας του  κ. Γεωργίου Τσαμήτρου τον οποίο ευχαριστούμε  ιδιαίτερα.

 Ο λογότυπος απεικονίζει ένα  γράφημα που εκφράζει το σύνολο των ιστορικών και παραδοσιακών στοιχείων του συλλόγου (ύφος, φιλοσοφία, όραμα, αξίες, κλπ) και το οποίο θα χρησιμοποιείται εφεξής σε κάθε δράση ή αλληλογραφία του συλλόγου.

            Για να ενημερωθούμε  όλοι επί του λογοτύπου παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις των  συμβόλων:

                        -Η οικογένεια  με τα πολλά παιδιά συμβολίζει την άνθιση - αναγέννηση του κόσμου μας και είναι το σύμβολο της δύναμης και της θέλησης για νέους αγώνες και  προσδοκίες.

                        -Ο νομός Ημαθίας(περίγραμμα) μας θυμίζει αμέσως ποιοι και από που είμαστε.

                        -Τα χρώματα μπλε και άσπρο μας θυμίζουν την Ελλάδα  και είναι τα παραδοσιακά χρώματα του ελληνισμού

                       

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

         Ο  Πρόεδρος                                                         Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                   Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

Δελτίο Τύπου

 06 Μαΐου 2022

ΔΙΑΝΟΜΗ              ΔΩΡΕΑΝ               ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

  1. Ο σύλλογος πολυτέκνων νομού Ημαθίας  στο  προσεχές χρονικό διάστημα θα προβεί στη δωρεάν  διανομή οπωροκηπευτικών προϊόντων, στους επιθυμούντες,  σύμφωνα με την Υ.Α.  1527334950/2021, όταν και  όποτε   ενταχθούμε στο πρόγραμμα :
  2. Με βάση την Υ.Α. 1527334950/2021(ΦΕΚ 5688/7-4-2021)  τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούμενων  είναι:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                ΟΡΙΩΝ

Μέλη οικογένειας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Οικογενειακό εισόδημα

7200

10700

11520

14400

17280

20160

23040

25800

28880

31680

34580

37440

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για κάθε  προστατευόμενο μέλος πέρα των 3 το εισόδημα αυξάνεται κατά 2.880€

2. Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του67% το εισόδημα αυξάνεται κατά 3.500€

Περισσότερες λεπτομέρειες στην Υ.Α.  1527334950/2021(ΦΕΚ 5688/7-4-2021) 

 

  1. Προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την παραπάνω δράση σας ενημερώνουμε  ότι απαιτείται η τελευταία φορολογική σας δήλωση(έτους 2022 για τα εισοδήματα έτους 2021) που πρέπει να αποσταλεί στο σύλλογο  με οποιοδήποτε τρόπο.
  2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και την έγκαιρη αποστολή του εκκαθαριστικού σας εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε  στην υπόψη διανομή.
  3. Περισσότερες λεπτομέρειες στην Υ.Α. 1527334950/2021(ΦΕΚ 5688/7-4-2021) .

 

Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος                                         Ο  Γ. Γραμματέας 

       Βελέντζας Ιωάννης                                 Τουμπουλίδης Νικόλαος  

 

 

 

Δελτίο Τύπου

 18 Απριλίου 2022

2.jpg

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο 

Του συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας

εύχεται

στα  μέλη  του  και  σε  όλον  τον  κόσμο

Καλή  Ανάσταση  και  Χρόνια  Πολλά με υγεία

Με  τιμή

Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος                                         Ο  Γ. Γραμματέας 

                           Βελέντζας Ιωάννης                                 Τουμπουλίδης Νικόλαος                      

 

 

Δελτίο Τύπου

 30 Μαρτίου 2022

 

Σε συνέχεια των εθιμοτυπικών επισκέψεων, την Τρίτη  29 Μαρτίου 2022, το  διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου  Πολυτέκνων  Νομού Ημαθίας με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του επισκέφθηκε το δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνη Παναγιώτη.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του  ΔΣ  του συλλόγου, παρουσίασαν τα προβλήματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες  και άπτονται  των αρμοδιοτήτων του Δήμου   Αλεξάνδρειας.

Ακολούθησε σχετικός διάλογος και κατανόηση από μέρους του δημάρχου  των πολλών και ποικίλων  θεμάτων που μας απασχολούν ενώ  λάβαμε τη διαβεβαίωση για την  προσωπική του   βοήθεια  αλλά και τη συμπαράσταση του,  για την άμβλυνση των προβλημάτων που έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες.  

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευχές από μέρους του δημάρχου για επιτυχία στο δύσκολο έργο του συλλόγου.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

Ενέργειες ΑΣΠΕ

 

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικά.

 

Δελτίο Τύπου

 18 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

            Καλούνται τα μέλη του συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, σε Τακτική Απολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου(Πίνδου 1, Βέροια), την Πέμπτη  7 Απριλίου  2022 και ώρα 18.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

18.00  Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ.

Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)18.15 -18.30: Έγκριση διοικητικού-οικονομικού  απολογισμού  και πεπραγμένων  για το 2021.

2)18.30-18.45:  Έγκριση προϋπολογισμού και εισηγητικής έκθεσης  για το  2023.

3) 18.45-19.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4) 19.00-19.15: Διάλλειμα.

5) 19.15-19.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις.

6) 19.30-19.45: Απαντήσεις.

            Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μισή  ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

            Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

             Για την είσοδο στη ΓΣ  τα μέλη υποχρεούνται να έχουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου καθώς θα εφαρμοσθούν όλα τα πρωτόκολλα εισόδου σε κλειστούς χώρους.

            Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

 

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                          O Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Βελέντζας                      Νικόλαος Τουμπουλίδης       

 

 

Δελτίο Τύπου

 07 Φεβρουαρίου 2022

    

Την Κυριακή  6 Φεβρουαρίου  2022  στις 7μμ στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας πραγματοποίησε εκδήλωση για την μητέρα και την πολύτεκνη οικογένεια.

Ο π. Νεκτάριος Σαββίδης είχε τον γενικό συντονισμό και αμέσως με την έναρξη της εκδήλωσης  έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας κ. Ιωάννη Βελέντζα ο οποίος επεσήμανε το αυτονόητο καθήκον της πολιτείας να συμπαρασταθεί πραγματικά και με θάρρος στην πολύτεκνη μητέρα και στην πολύτεκνη οικογένεια.

      

Στη συνέχεια επίκαιρους ύμνους έψαλλε ο χορός μοναζουσών από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Χαλεπίου  και ακολούθησε επίκαιρη ομιλία από τη συγγραφέα κ. Σταματία Πάπιστα - Καραγεωργίου με θέμα «Η γυναίκα στα χρόνια της γενοκτονίας».  

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος και βράβευσε  πολύτεκνες μητέρες του νομού μας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

   Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

Δελτίο Τύπου

 20 Ιανουαρίου 2022

Έχοντας υπόψη μας  ότι  ως διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου πολυτέκνων του Νομού Ημαθίας  οφείλουμε   να  αγωνιζόμαστε  για  το καλό της πολύτεκνης οικογένειας, θέτουμε υπόψη των μελών και των φίλων των πολυτέκνων τα παρακάτω:

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου θα βρίσκεται  την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα  στα γραφεία του συλλόγου(Πίνδου 31- Βέροια) από 6μμ μέχρι 8μμ για να αφουγκράζεται τα προβλήματα των μελών και να ακούει τις προτάσεις-ιδέες που στη συνέχεια θα τις αξιολογεί και θα τις υλοποιεί αναλόγως των δυνατοτήτων μας.

Τα γραφεία του συλλόγου παραμένουν ανοικτά  για την εξυπηρέτηση των μελών από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9πμ μέχρι τις 2μμ και κάθε Πέμπτη από 6μμ μέχρι 8μμ.

Επιπλέον το  τηλέφωνο  23310 25029 και το  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είναι στη διάθεση όλων.

Τέλος όλα τα θέματα που αφορούν την πολύτεκνη οικογένεια μπορείτε να τα βρίσκεται  στη σελίδα μας  στη διεύθυνση: www.spimathia.gr 

 

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

Δελτίο Τύπου

 10 Ιανουαρίου 2022

 

Ο σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας διαπίστωσε την αναγκαιότητα για δημιουργία λογοτύπου  προκειμένου να χρησιμοποιείται ως ΄΄σήμα κατατεθέν΄΄ με σκοπό την κωδικοποιημένη επικοινωνία μας με όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες που επικοινωνεί-αλληλογραφεί, αλλά και να τον κάνει εύκολα αναγνωρίσιμο από όλους.

Ο λογότυπος που θα επιλεγεί πρέπει να απεικονίζεται από ένα  γράφημα που θα εκφράζει το σύνολο των ιστορικών και παραδοσιακών στοιχείων του συλλόγου (ύφος, φιλοσοφία, όραμα, αξίες κλπ) και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε δράση του συλλόγου.

Μετά τα προαναφερόμενα προκηρύσσουμε ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ των μελών και φίλων του συλλόγου, με την υποβολή προτάσεων μέχρι 10 Απριλίου 2022, στο email του συλλόγου.

Το ΔΣ στη συνέχεια θα  αποφασίσει την καλύτερη ή τον συνδυασμό προτάσεων και θα γίνει ανάθεση σε επαγγελματία γραφίστα ο οποίος θα υλοποιήσει την απόφαση.

Σας προτρέπουμε όλους μικρούς και μεγάλους να συμμετέχετε καθότι δίνεται η δυνατότητα και σε άτομα που δεν έχουν γραφιστικές γνώσεις να καταθέσουν τις ιδέες τους αλλά μπορεί η δικής σας πρόταση να επιλεγεί ως λογότυπος του συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

Δελτίο Τύπου

 29 Δεκεμβρίου 2021

 

Την Τετάρτη  29 Δεκεμβρίου 2021  στα γραφεία του συλλόγου πολυτέκνων Νομού  Ημαθίας οργανώθηκε μια μικρή γιορτή ενόψει  ερχομού του νέου έτους και  με τη υλική συμπαράσταση του κ. Νίκου Μουρτζίλα, ως εκπρόσωπου  του EASY COMPUTER EDUCATION, παρέδωσε στο σύλλογο παιδικά  δώρα που στη συνέχεια προσφέρθηκαν σε παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

Η συνεχής συμπαράσταση πολλών συμπολιτών μας στηρίζουν ουσιαστικά το σύλλογο και μας βοηθούν  να αμβλύνουμε τα προβλήματα  που έχουν πολλές πολύτεκνες οικογένειες, ιδιαίτερα αυτούς τους χαλεπούς καιρούς.

Το ΔΣ του συλλόγου επίσης  εκφράζει  τις καλύτερες ευχές  για το νέο  έτος  2022,  με υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

Δελτίο Τύπου

 28 Δεκεμβρίου 2021

 

Σε συνέχεια των εθιμοτυπικών επισκέψεων, τη  Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021, το  διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου  Πολυτέκνων  Νομού Ημαθίας επισκέφθηκε το δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του  ΔΣ  του συλλόγου, παρουσίασαν τα προβλήματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες  και άπτονται  των αρμοδιοτήτων του Δήμου Βέροιας.

Ακολούθησε σχετικός διάλογος και κατανόηση από μέρους του δημάρχου  των πολλών και ποικίλων  θεμάτων που μας απασχολούν ενώ  λάβαμε τη διαβεβαίωση για την  προσωπική του   βοήθεια  αλλά και τη συμπαράσταση του,  για την άμβλυνση των προβλημάτων που έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες.  

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευχές για τις γιορτές που ακολουθούν  και επιτυχία στο δύσκολο έργο του συλλόγου.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

 

Δελτίο Τύπου

 27 Δεκεμβρίου 2021

 

Την  Παρασκευή  24 Δεκεμβρίου 2021 το  διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου  Πολυτέκνων  Νομού Ημαθίας επισκέφθηκε τον  αντιπεριφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του  ΔΣ  του συλλόγου, παρουσίασαν τα προβλήματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες  και άπτονται  των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Ακολούθησε σχετικός διάλογος και κατανόηση από μέρους του αντιπεριφερειάρχη   των πολλών θεμάτων που μας απασχολούν ενώ  μας υποσχέθηκε  την  προσωπική του   βοήθεια  αλλά και τη συμπαράσταση του  για την άμβλυνση των προβλημάτων που έχουν πολλές πολύτεκνες οικογένειες.  

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευχές για τις γιορτές που ακολουθούν  και  μας ευχήθηκε επιτυχία στο δύσκολο έργο  που αναλάβαμε.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

 

 

Δελτίο Τύπου

 14 Δεκεμβρίου 2021

 

Την Τρίτη  14 Δεκεμβρίου 2021 το  διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου  Πολυτέκνων  Νομού Ημαθίας επισκέφθηκε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη  Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του  ΔΣ  του συλλόγου, αφού πήραν την ευλογία του μητροπολίτου μας,  παρουσίασαν τα προβλήματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες  και άπτονται  των αρμοδιοτήτων της εκκλησίας.

Ακολούθησε σχετικός διάλογος και κατανόηση από μέρους του μητροπολίτου των πολλών θεμάτων που μας απασχολούν ενώ  μας υποσχέθηκε  την  προσωπική του   βοήθεια  αλλά και τη συμπαράσταση της εκκλησίας, για την άμβλυνση των προβλημάτων που έχουν πολλές πολύτεκνες οικογένειες.  

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ευχές για τις γιορτές που ακολουθούν  και  επιτυχία στο δύσκολο έργο  της διοίκησης του συλλόγου πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                Ο  Γ. Γραμματέας

  Βελέντζας Ιωάννης                                                      Τουμπουλίδης Νικόλαος

 

Εκδήλωση για την μητέρα και την «Πολύτεκνη Οικογένεια» στη Νάουσα. Οικονομική ενίσχυση από την Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου.

15 Φεβρουαρίου 2020

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την μητέρα και την Πολύτεκνη Οικογένεια, την οποία διοργανώνει κάθε χρόνο η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.

Στην αρχή απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Στέργιος Μουρτζίλας, ενώ κεντρικός ομιλητής της εκδηλώσεως ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι τοπικοί άρχοντες καθώς και οι εκπρόσωποι του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους Γέροντος Εφραίμ, Ιερομόναχος Γεώργιος και Ιερομόναχος Τιμόθεος, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό μεταφέροντας τις ευχές του Γέροντα.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Αργυροκάστρου Αλβανίας, υπό την διεύθυνση της κ. Όλγας Βενιοπούλου.

Τέλος, βραβεύθηκαν και ενισχύθηκαν οικονομικά από τον Σεβασμιώτατο πολύτεκνες μητέρες, ενώ τιμήθηκαν περισσότεροι από 280 αριστεύσαντες μαθητές πολυτέκνων οικογενειών, όλων των σχολικών βαθμίδων, από τους Εκπροσώπους του Καθηγουμένου της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ, οι οποίοι προσέφεραν δώρα και οικονομική ενίσχυση.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Καθηγούμενο της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ, ο οποίος πάντοτε βρίσκεται στο πλευρό των πολυτέκνων οικογενειών αλλά και της Ιεράς Μητροπόλεως μας και προς την χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Αργυροκάστρου Αλβανίας, την οποία και τίμησε με το μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου των Παυλείων. 

Την εκδήλωση παρουσίασε o πρωτοπρεσβύτερος π. Νεκτάριος Σαββίδης.

 

 

 

 

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις, Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας

 

 

 

Προσφέρονται στα "πρωτάκια" των Πολυτέκνων της Ημαθίας, σχολικές τσάντες.

17 Σεπτεμβρίου 2020

Προσφέραμε στα "πρωτάκια" των Πολυτέκνων της Ημαθίας, σχολικές τσάντες που παραλάβαμε μέσω του Περιφερειάρχη μας Απόστολου Τζιτζικωστα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο Τζιτζικώστας πρόσφερε 1500 σχολικές τσάντες για παιδιά πολυτέκνων της Α΄Δημοτικού).

Πηγή: ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS

 

Εκδήλωση για τη Μητέρα και την Οικογένεια από τη Μητρόπολη Βεροίας και τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας

17 Φεβρουαρίου 2019

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για τη μητέρα και την οικογένεια, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας.

Στην αρχή απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Στέργιος Μουρτζίλας.

Ακολούθησε επίκαιρη ομιλία από τη συγγραφέα κ. Σταματία Πάπιστα-Καραγεωργίου με θέμα «Ανδρεία γυναίκα», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από τη Βυζαντινή και Παραδοσιακή Χορωδία της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας υπό τη διεύθυνση του κ. Σωτηρίου Ζερδαλή. 

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος επέδωσε οικονομική ενίσχυση σε επτά πολύτεκνες μητέρες.

Την εκδήλωση παρουσίασε o πρωτοπρεσβύτερος π. Νεκτάριος Σαββίδης.

Πηγή: Ημερήσια